Technik reklamy

Okres nauki: 5 lat

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych nauką w zawodzie technik reklamy powinny cechować:

 • komunikatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • kreatywność,
 • zmysł plastyczny,
 • dobry ogólny stan zdrowia.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania oferty produktów i usług reklamowych,
 • prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych,
 • organizacji i prowadzenia kampanii reklamowej,
 • tworzenia przekazu reklamowego,
 • projektowania środków reklamowych,
 • tworzenia planu medialnego,
 • przygotowywania środków reklamowych,
 • badania skuteczności reklamy,
 • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Po skończonej szkole będziesz umiał:

 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamy,
 • przygotowywać produkcje filmów reklamowych i reklam radiowych,
 • organizować produkcje dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, rezerwować i dokonywać zakupu powierzchni i czasu reklamowego w różnych rodzajach mediów,
 • testować projekty i przekazy reklamowe przed ich publikacją,
 • oceniać skuteczność i efektywność kampanii reklamowej,
 • tworzyć wizualizacje, identyfikacje firm i produktów (znaki graficzne i logotypy),
 • tworzyć teksty, slogany reklamowe i scenariusze reklam radiowych i telewizyjnych,
 • obsługiwać programy graficzne: Ilustrator, Photoshop, CorelDraw,
 • organizować działalność wystawienniczą oraz sprzedaż reklamy,
 • organizować promocje sprzedaży towarów i usług reklamowych,
 • współpracować z klientami, firmami polskimi i zagranicznymi,
 • oceniać komunikacyjną, artystyczną i estetyczną wartość przygotowanych reklam,
 • sporządzać budżet kampanii reklamowej,
 • pozyskiwać informacje o aktualnych trendach w reklamie,
 • porozumiewać się w języku obcym w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej,
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących wykonywanych zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy,
 • kierować zespołem pracowników,
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego,
 • przygotować projekt z uwzględnieniem różnych technik druku.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampania reklamowa

I co dalej? …

Technik reklamy będzie przygotowany do podjęcia pracy między innymi:

 • w agencji reklamowej,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
 • w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),
 • prowadząc własną działalność gospodarczą.