Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach

zwane potocznie dziś „Ekonomikiem” lub „Tischnerem” przeszło przez ostatnie 75 lat wiele istotnych zmian i udoskonaleń.
Były to zmiany zarówno w nazwie szkoły, bazy dydaktycznej, jak również kierunków kształcenia.

Rok 1946

1 września zostaje otwarte Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Handlowe. Szkoła powstała z inicjatywy Tadeusza Zygmuntowicza, pierwszego jej dyrektora. Do otwarcia tej placówki przyczynili się także wadowiccy kupcy: J. Olszowik, F. Susek, E. Stankiewiczowa, A. Smoter, PKGH znalazło siedzibę w budynku przy ulicy Kościelnej w mieszkaniu pani A. Gruszeckiej, zajmując dwie izby.
3 września zajęcia w klasie pierwszej rozpoczęło 45 uczniów. Nauka była płatna i czesne wynosiło miesięcznie 2000zł, później 2500zł. W szkole zatrudnieni byli przede wszystkim nauczyciele z liceum ogólnokształcącego, a patronował jej Związek Samopomocy Chłopskiej w Wadowicach.
Dane liczbowe: 45 uczniów, 10 nauczycieli.

Rok 1947

Wskutek starań dyr. T. Zygmunowicza i ówczesnego Komitetu Rodzicielskiego warunki lokalowe szkoły ulegają pewnej poprawie. Uczniowie rozpoczynają naukę w budynku przy ul. Zatorskiej 1, który tylko częściowo oddany został do dyspozycji Prywatnego Gimnazjum.

Rok 1948

Następuje zmiana nazwy szkoły, która brzmi: KOEDUKACYJNE GIMNAZJUM HANDLOWE I LICEUM ADMINISTRACYJNO – HANDLOWE I STOPNIA ZSCH W WADOWICACH. Nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Lewandowski.
Dane liczbowe: 109 uczniów, 16 nauczycieli, 3 oddziały.

Rok 1949

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci. W dniach 22 VI – 2 VII odbył się egzamin końcowy jeszcze bez praw maturalnych. Egzamin pisemny zdawano z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki, księgowości, geografii gospodarczej, zagadnień społeczno – gospodarczych, organizacji technik handlu, arytmetyki handlowej, towaroznawstwa i Służby Polsce. Egzamin zdało 28 uczniów, a z wyróżnieniem zdała Teresa Pływacz, obecnie Teresa Koman.

Rok 1951/52

Następuje upaństwowienie szkoły zarządzeniem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego z dn. 9 sierpnia 1951r. W miejsce dotychczasowej powołuje się Państwowe Technikum Handlowe. W zakresie organizacji i spraw dydaktycznych podlega ono CUSZ, zaś resortowo – Ministerstwu Handlu Wewnętrznego.
Dane liczbowe: 189 uczniów, 12 nauczycieli, 5 oddziałów.

Rok 1952/53

W czerwcu 1953r. odbył się pierwszy egzamin dojrzałości, który zdało 63 uczniów.

Rok 1953/54

Następuje kolejna zmiana nazwy szkoły. Brzmi ona odtąd Technikum Handlowe CSR „Samopomoc Chłopska”.

Rok 1954/55

Ministerstwo Oświaty próbuje zlikwidować Technikum, powodowane niechęcią do rozwijania szkolnictwa zawodowego,
ale decyzja ministra nie wchodzi w życie. We wrześniu 1995r. szkoła ma 212 uczniów w 6 oddziałach i zatrudnia 9 nauczycieli.

Rok 1958/59

Rozpoczynają się zajęcia w szkole noszącej nazwę Technikum Ekonomiczne CRS, przy której powstaje Zasadnicza Szkoła Handlowa (istnieje do 1972r.), nastawiona na kształcenie personelu handlowego sklepów uspołecznionych oraz Zasadnicza Szkoła Handlowa dla Pracujących, w której kwalifikację uzupełniają pracownicy PSS i MHD.
Dotychczasowy dyrektor mgr A. Lewandowski 31 maja 1959r. złożył rezygnację, a obowiązki jego przejął mgr Maksymilian Kamieński. Dane liczbowe: 218 uczniów, 10 nauczycieli, 8 oddziałów.

Rok 1959/60

W związku z trudnymi warunkami lokalowymi szkoły zawiązuje się przy Komitecie Rodzicielskim Komitet Budowy Szkoły.

Rok 1960/61

Staraniem dyrektora szkoły uzyskano od władz miejskich wolny budynek przy ulicy Kościuszki 17, co w pewnym stopniu rozwiązało problemy lokalowe szkoły. Nauka odbywała się jednak w dwóch budynkach. W tym też roku szkoła podjęła się opieki nad Cmentarzem Wojskowym w Tomicach, którą wypełniła do 1993r.

Rok 1961/62

Przy Technikum Ekonomicznym zostaje otwarta jeszcze jedna szkoła – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca dla Młodzieży Pracującej i wówczas liczy: 476 uczniów, 21 nauczycieli, 14 oddziałów.

Rok 1968/69

Po wielu latach kłopotów lokalowych szkoła nareszcie znajduje swe miejsce w jednym budynku – w nowo wybudowanym gmachu przy ul. Wojska Polskiego 13. 20 października nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły.

Rok 1970/72

W miejsce 5-letniego Technikum Ekonomicznego powstaje 4-letnie Liceum Ekonomiczne. 23 kwietnia 1972r. odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia Juliana Marchlewskiego, wręczenie sztandaru dla Liceum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej (dawna ZSH) oraz nadanie szkole imienia.

Rok 1972/73

4 czerwca 1973r. w szkole została utworzona Spółdzielnia Uczniowska „Jedność”, której opiekunką została p. profesor Krystyna Klisiowa.

Rok 1973/74

Przy Liceum Ekonomicznym powstaje Liceum Zawodowe o specjalności magazynier – sprzedawca.

Rok 1976/77

Następuje kolejna zmiana nazwy szkoły. Brzmi ona: Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych. Zostaje też powołane do życia 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Pielęgniarstwa – pierwsza policealna szkoła w Wadowicach. Do decyzji tej skłoniły ciągłe luki kadrowe personelu pielęgniarskiego w ZOZ Wadowice, a zwłaszcza w miejscowym szpitalu. Studium to istniało przez 3 lata.

Rok 1977/78

25 stycznia 1978r. otwarto w szkole staraniem dyrekcji i m.in mgr inż. Wiktorii Kadłubowskiej pracownię gastronomiczną,
jak na owe czasy, bardzo dobrze wyposażoną. Z tej okazji wydano Exlibris.

Rok 1978/79

Zostaje utworzone przy Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych Liceum Zawodowe o specjalności gastronom.

Rok 1979/80

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej z dniem 1 września 1979r. zostaje powołane przy ZSE-G 5-letnie Liceum Medyczne o specjalności pielęgniarstwo. Do pierwszej klasy przyjęto 47 uczennic.

Rok 1980/81

W tym roku szkolnym ZSE-G liczy 1040 uczniów, 36 nauczycieli na pełnym etacie, 24 pracowników w niepełnym wymiarze godzin i 40 oddziałów.

Rok 1982/83

Następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Obowiązki swe zaczyna pełnić mgr Marian Przeciszowski. 1 stycznia 1983r. zostają uruchomione warsztaty szkolne.

Rok 1983/84

Przy ZSE-G powstaje, na podbudowie LO, Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Położnych. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o zmianie nazwy szkoły i wyborze nowego jej patrona. Wniosek zostaje skierowany do Kuratorium.

Rok 1984/85

Nazwa szkoły zmienia się na Zespół Szkół Zawodowych. Sztandar szkoły zostaje odznaczony za zasługi dla ZBOWiD-u.
Szkoła podejmuje opiekę nad Cmentarzem Wojskowym, inicjatywę budowy Pomnika Nauczyciela, a także inicjuje ufundowanie pamiątkowej tablicy ku czci 18 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty na dawnych koszarach przy ul. Lwowskiej.

Rok 1985/86

Przy ZSZ powstaje Technikum Gastronomiczne.

Rok 1986/87

Rada Ochrony pomników Walki i Męczeństwa nadaje szkole Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę
nad Miejscami Walki i Męczeństwa.

Rok 1990/91

W marcu 1991r. nowym dyrektorem szkoły zostaje mgr Michalina Stanek, od 1982r. pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora
z powierzeniem obowiązków dotyczących szkolnictwa medycznego. Otwarto w szkole pracownię informatyczną, o którą starania rozpoczął już dyrektor M. Przeciszowski.

Rok 1991/92

Przy ZSZ powstają nowe typy szkół: 5-letnie Technikum Hotelarskie i 4-letnie Technikum Cukiernicze.

Rok 1993/94

Otwarto jeszcze jedną szkołę w ZSZ – Liceum Handlowego o czteroletnim cyklu kształcenia. W tym też roku ma miejsce uroczyste nadanie szkole nowego sztandaru. We wrześniu 1993r. szkoła liczy 1218 uczniów, 51 nauczycieli na pełnym etacie
i 23 pracowników w niepełnym wymiarze godzin oraz 42 oddziały.

Rok 1994/95

Przy ZSZ powstaje 2-letnie Policealne Studium o specjalności technik prac biurowych oraz 3-letnie Liceum Handlowe
dla Dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej o specjalności sprzedawca.
Dzięki staraniom nauczycieli z zespołu sportu i turystyki szkoła wzbogaca się o siłownię przy sali gimnastycznej, z której korzystają, oprócz naszej młodzieży, osoby z zewnątrz.

Rok 1996/97

Przy Zespole Szkół Zawodowych w Wadowicach powstaje Medyczne Studium Zawodowe – wydział pielęgniarstwa zamiast liceum medycznego.

Rok 1998/99

Medyczne Studium Zawodowe zostaje zlikwidowane.

Rok 1999/2000

W ZSZ powstają nowe szkoły:

 • Liceum Techniczne (profile: socjalno-społeczny, ekonomiczno-administracyjny, zarządzanie informacją) ;
 • Liceum Ogólnokształcące;
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Rok 2001/02

Powstają profesjonalnie wyposażone pracownie informatyczne sfinansowane przez Radę Rodziców. Otwarte też zostają nowe szkoły:

 • 4–letnie Liceum Ogólnokształcące;
 • 2-letnie Studium Policealne – Technik Informatyk;
 • 3 -letnie szkoły średnie dla dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej:
 • Technikum Technologii Żywności,
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,
 • Liceum Handlowe.

Od 01.09.2002 roku

ZSZ zmienia nazwę na ZS nr 3 i przyjmuje za swego Patrona Księdza Profesora Józefa Tischnera. Jednocześnie następuje reforma kształcenia ponadpodstawowego, w wyniku przekształcenia powstają nowe szkoły ponadgimnazjalne:

 • III Liceum Ogólnokształcące – 3-letnie,
 • II Liceum Profilowane – 3-letnie,
 • Technikum nr 2 – 4-letnie,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2– 2- i 3-letnia.

01.09.2009r.

Uruchomienie nowego zawodu w Technikum nr 2 – technik organizacji reklamy.

Rok 2012

Rada Powiatu Wadowickiego podjęła uchwały w sprawie:

 • stopniowej likwidacji II Liceum Profilowanego,
 • przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w szkołę realizującą 3-letni okres nauczania,
 • zmiany nazw zawodów: kucharz na technik żywienia i usług gastronomicznych (Technikum nr 2) oraz kucharz małej gastronomii na kucharz (Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2).

01.09.2014r.

Uruchomienie nowego zawodu w ramach Technikum nr 2 – technik technologii żywności.

01.09.2017r.

Przekształcenie Zespołu Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Wadowicach w skład, którego wchodzi:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera,
 • Technikum Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera
 • Szkoła Policealna Nr 2,
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Powstaje również Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Wadowicach.

01.05.2018r.

W CKZiU Nr 1 w Wadowicach powstaje Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Nr 1 w Wadowicach, który z dniem 01.09.2019r. wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Wadowicach zostaje przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Wadowicach.

31.08.2020r.

Likwidacja Szkoły Policealnej Nr 2 w Wadowicach wchodzącej w skład CKZiU Nr 1 w Wadowicach.

01.08.2020r.

Utworzenie Branżowej Szkoły II Stopnia w Wadowicach.