Harmonogram przebiegu rekrutacji do klas I
publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. od 15 maja
do 19 czerwca 2023r.
do godz. 15:00
2. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w Technikum oraz w Branżowej Szkole I Stopnia
w danym zawodzie.
od 15 maja
do 21 lipca 2023r.
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie przez kandydata nowego wniosku lub zmiana wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandydujeod 23 czerwca
do 10 lipca 2023r.
do godz. 15:00
4. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych i kandydatów niezakwalifikowanych.19 lipca 2023r.
do godz. 12.00
5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych* do podjęcia nauki zawodu oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę).od 19 lipca
do 26 lipca 2023r.
do godz. 15:00
6. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27 lipca 2023r.
do godz. 12.00
7. Opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
do 28 lipca 2023r.

*w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o którym mowa w punkcie 5,
rodzic kandydata lub kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Harmonogram przebiegu rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynnościTermin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego) przez kandydatów.od 28 lipca
do 4 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00
2. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w Technikum oraz w Branżowej Szkole I Stopnia w danym zawodzie.od 4 do 17 sierpnia 2023r.
3. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych i kandydatów niezakwalifikowanych.14 sierpnia 2023r.
do godz. 12.00
4. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych* do podjęcia nauki zawodu oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę).od 14 do 17 sierpnia 2023r.
do godz. 15:00
5. Ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.22 sierpnia 2023r.
do godz. 12.00

*w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, o którym mowa w punkcie 4,
rodzic kandydata lub kandydat informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 11 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00,
wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.