uczniowie szkoły

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - TECHNIK HOTELARSTWA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich; 
 2. rezerwowania usług hotelarskich; 
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji; 
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości; 
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa  Uczeń: 

 1. rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie; 
 2. rozróżnia rodzaje usług hotelarskich; 
 3. rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie; 
 4. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych; 
 5. analizuje rynek usług hotelarskich; 
 6. rozróżnia zasady i narzędzia marketingu; 
 7. określa rodzaje turystyki; 
 8. charakteryzuje zasady racjonalnego żywienia; 
 9. stosuje przepisy prawa dotyczące świadczenia usług hotelarskich; 
 10. stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 

Egzamin w zawodzie technik hotelarstwa obejmuje 2 kwalifikacje: 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego. Trwa 60 minut i składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. Część praktyczna trwa 150 minut. 

Aby zdać egzamin trzeba uzyskać minimum 50% punktów z części pisemnej i minimum 75% punktów z części praktycznej

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

1. Rezerwacja usług hotelarskich Uczeń: 

1) rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej; 

2) dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości; 

3) stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich; 

4) przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup; 

5) rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych; 

6) sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich; 

7) przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających Uczeń: 

1) przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji; 

2) rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

3) sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out; 

4) udziela informacji turystycznej; 

5) oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie; 

6) przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dla innych komórek organizacyjnych obiektu; 

7) rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich; 

8) przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie; 

9) sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych Uczeń: 

1) rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter; 

2) rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie; 

3) rozróżnia rodzaje prac porządkowych; 

4) dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych; 

5) obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości; 

6) stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne; 

7) przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości; 

8) utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu; 

9) przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości; 

10) przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości. 

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań Uczeń: 

1) przestrzega zasad przechowywania żywności; 

2) przestrzega zasad sporządzania jadłospisów; 

3) rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych; 

4) rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań; 

5) dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów; 

6) użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów; 

7) przygotowuje potrawy i napoje; 

8) rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań; 

9) dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;

10) rozróżnia bieliznę i zastawę stołową; 

11) stosuje techniki nakrywania stołu; 

12) dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań; 

13) przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości; 

14) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw. 

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Uczeń: 

1) klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe; 

2) przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych; 

3) przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych; 

4) organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem; 

5) sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

Złote Szkoły NBP

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji (25 styczeń 2022)