Sprawozdanie z realizacji NPRCZ w roku szkolnym 2023/2024

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet III dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, nasza biblioteka otrzymała 15 000,00 zł na zakup książek, w tym 12 000,00 to środki pochodzące z dotacji oraz 3 000,00 zł to wkład organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Księgozbiór wzbogacił się o 386 egzemplarzy. Ponadto wymieniono część regałów na bardziej funkcjonalne.

Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo.
Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

I. Zasięgnięcie opinii rodziców i samorządu uczniowskiego przy zakupie książek
Zakup książek planowano wraz z uczniami działającym w Szkolnym Klubie Czytelniczym oraz stałymi czytelnikami. Powstałą listę w czerwcu 2023 roku pozytywnie zaopiniowała Rada Rodziców przy CKZiU Nr 1 oraz Samorząd Uczniowski.

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną lub pedagogiczną, obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo
Nauczyciel bibliotekarz aktywnie uczestniczy w działaniach sieci bibliotek w wadowickiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krakowie. Uczestnictwo polega na udziale w szkoleniach, prezentacjach i stałej współpracy. Uczniowie wybranych klas mają tez okazję brać udział w zajęciach
przygotowanych przez pracowników biblioteki pedagogicznej.

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów
W Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo:

1. W szkole działa Kub Czytelniczy. Jego spotkania odbywają się w miarę możliwości organizacyjnych i polegają na wymianie czytelniczych doświadczeń, omawianiu gatunków literackich, książek czytanych przez młodzież. Do tej pory odbyło się 5 spotkań. Na pierwszym poznawaliśmy nasze preferencje czytelnicze. Na kolejnych zaś omawialiśmy m.in. „Okrutnego księcia” Holly Black, „I nie było już nikogo” Agathy Christie.
Rozmawialiśmy także o książkach, których nie polubiliśmy.

Członkowie Klubu uczestniczą także w wyjazdach tematycznych. Do tej pory odwiedziliśmy Bibliotekę Jagiellońską ze znajdującą się w niej Kliniką Papieru, Archiwum Narodowe w Krakowie i Archiwum IPN w Wieliczce.

2. Dwukrotnie (w roku 2022 i 2023) zorganizowano wyjazd na Targi Książki w Krakowie, gdzie młodzież miała okazję spotkać się z autorami i uczestniczyć w różnych zajęciach związanych z promocją książki i czytelnictwa.

3. 24 października 2022 r. zorganizowano akcję „Przerwa na czytanie” – bicie rekordu w czytaniu. Uczestniczyło w niej 280 uczniów.

4. W październiku i listopadzie 2022 r. uczniowie kilku klas brali udział w konkursie wydawnictwa Jaguar „Wielka misja Zwiadowców”. Uczennica Dagmara Mazur otrzymała wyróżnienie za film o misji „Zwiadowców” we współczesnym świecie.

5. Dwa lub trzy razy w ciągu roku szkolnego organizowana jest wymiana książek, podczas której uczniowie mogą odświeżyć swoje biblioteczki.

6. Systematycznie w ramach zastępstw prowadzone są lekcje, które mają przekonać do czytania jako wartości i podstawowej metody zdobywania wiedzy, ale także jako niezbędnego warunku samorozwoju. Lekcje te są także okazja do prezentacji książek i wspólnego czytania ich fragmentów. Do od września do grudnia 2023 r. w klasach Technikum Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera przeprowadzono 19 godzin lekcyjnych takich zajęć.

7. W grudniu w bibliotece pojawił się kalendarz adwentowy. Uczniowie mogą wziąć udział w zabawie związanej z książkami, zimą i świętami.

8. 14 lutego 2023 r. można było udać się na randkę w ciemno z książką. Uczniowie wybierali lekturę sugerując się jedyne fragmentami książki, recenzji lub rysunkami sugerującymi (lub nie), co jest w środku. „Randka” odbędzie się również w tym roku.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami
Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży został uwzględniony na zebraniach z rodzicami.
W grudniu 2023 r. do rodziców został skierowany list, w którym podjęto problem zaniku umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz zachęcano rodziców, by wspierali czytanie u swoich dzieci, jako niezbędny warunek procesu poznawczego.

V. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich.
Biblioteka CKZiU Nr 1 w Wadowicach jest czynna codziennie. Godziny pracy są dostosowane do godzin pracy szkoły. Uczniowie mogą spędzać czas w bibliotece oczekując na lekcje, jak i po nich. Z myślą o uczniach w ubiegłym roku szkolnym Rada Rodziców zakupiła fotele, na których mogą
odpocząć. Uczniowie już od lat mogą wypożyczać książki na ferie zimowe i wakacje.

VI. Uwzględnienie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami w zakupach książek.
W zakupach książek uwzględniono problemy uczniów z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych oraz z problemami psychicznymi. W bibliotece znajdują się książki poruszające tematykę problemów osób z niepełnosprawnościami, dysfunkcjami i problemami natury psychologicznej.

Projekty

  • W klasach Technikum  Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera realizowane są projekty, które łączą zarówno promocję czytelnictwa i kształcenie zawodowe.
  • Klasy o profilu hotelarskim będą uwzględniały książki, ich autorów lub bohaterów w projektach wycieczek.
  • Klasy w zawodzie technik reklamy projektują zakładki do książek, które jednocześnie nawiązują do konkretnych tytułów, zawierają cytaty lub myśli patrona Szkoły.
  • Klasy w profilach gastronomicznych przygotują danie inspirowane lekturą.
  • Klasy ekonomiczne (technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec) zajmą się książką jako towarem.

Informacje i szczegóły z zakończonych projektów i przeprowadzonych konkursów będą zamieszczane na stronie szkoły na bieżąco.