Stypendium dla uczniów zdolnych 2021/2022

W dniu 08.10.2021r. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej, której zadaniem było rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów zdolnych w ramach projektu „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” RPMP.10.02.02-12-0029/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Na 26 złożonych wniosków Komisja Rekrutacyjna przyznała stypendium w wysokości 3 tys. złotych (płatne przez 10 miesięcy po 300 zł) dla 15 uczniów.

Stypendysta ma obowiązek przeznaczyć stypendium na cele edukacyjne.