Technik technologii żywności

Okres nauki: 5 lat

Technik technologii żywności  zajmuje się opracowaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych na powierzonym odcinku produkcji. Bada nowoczesne techniki i technologie oraz opracowuje różne asortymenty produktów żywnościowych. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów spożywczych. Po ukończeniu szkoły technik technologii żywności wykonuje pracę w zakładach przemysłu spożywczego i może kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunku technologii żywności, dietetyka, towaroznawstwo.

Kierunek daje możliwość samorealizacji i rozwijania pasji poprzez uczestnictwo w kursach/ stażach branżowych, projektach unijnych. Uczestniczysz w praktykach zawodowych oraz stażach zagranicznych i krajowych w zakładach przetwórstwa spożywczego, restauracjach. Kierunek kształcenia w naszej szkole daje wiele dodatkowych możliwości między innymi uczestnictwo w kursach m.in. barmańskich z elementami sommelierstwa,baristy, carvingu, prawa jazdy kat B. i wielu innych:)

W trakcie nauki przystąpisz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w dwóch etapach:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych 

SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych;

Uzyskanie pozytywnego wyniku z tych dwóch kwalifikacji pozwoli Ci na otrzymanie tytułu  TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wytwarzania produktów spożywczych;
 2. obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych do produkcji wyrobów spożywczych;
 3. organizowania i nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;
 4. kontrolowania pracy maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

TREŚCI KSZTAŁCENIA

W procesie kształcenia zawodowego zaznajamiając się z następującymi przedmiotami: technik w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, bhp, zajęcia praktyczne- w ramach produkcji wyrobów cukierniczych, technologia przetwórstwa spożywczego, podstawy analizy żywności, nadzór produkcji w zakładzie przetwórstwa spożywczego zdobędziesz wiedzę dotyczącą:

 • przebiegu procesu produkcji wyrobów spożywczych w tym w branży cukierniczej
 • wyposażenia zakładów przemysłu spożywczego
 • współczesnych metod przetwarzania żywności
 • określania wartości odżywczej żywności
 • przepisów prawa żywnościowego
 • roli drobnoustrojów w przetwórstwie spożywczym
 • przygotowanie próbek żywności do przechowywania i badań laboratoryjnych
 • sensorycznej oceny żywności
 • podstawowych badań laboratoryjnych surowców i produktów spożywczych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

 • kontynuowanie nauki na studiach wyższych ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności Uniwersytetu Rolniczego lub kierunkach pokrewnych
 • podjęcie pracy w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel artykułami spożywczymi i dystrybucję żywności
 • zatrudnienie przy produkcji szerokiej gamy artykułów spożywczych, przy obsłudze urządzeń produkcyjnych oraz przy organizacji produkcji i jej kontroli.
 • otworzenie własnej działalności gospodarczej