Technik technologii żywności

Okres nauki: 2 lata

Technik technologii żywności to zawód skierowany do tych absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie np. cukiernik, którzy chcą podwyższyć kwalifikacje zawodowe. Będąc uczniem Szkoły Branżowej II Stopnia, zapoznasz się z tajnikami produkcji artykułów spożywczych, dowiesz się, jak planować, organizować i nadzorować proces ich wytwarzania. Zadaniem techników technologii żywności jest również opracowywanie receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdrażanie ich do produkcji, wykonywanie fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych analiz wyrobów.

W BS II stopnia jest realizowana druga kwalifikacja wyodrębniona w tym zawodzie:
SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

  • zakłady przemysłu cukierniczego, piekarskiego
  • cukiernie, piekarnie
  • zakłady przetwórstwa spożywczego
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
  • pracownie analityczne

Równocześnie z kształceniem zawodowym, realizowane jest kształcenie ogólne, przygotowujące do zdania egzaminu maturalnego. Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, ocena i analiza żywności lub kierunkach pokrewnych.