Projekt pt. „Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” RPMP.10.02.02-12-0029/19 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR, którego beneficjentem jest Powiat Wadowicki, a realizatorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Wadowickiego
w branży turystyczno-gastronomicznej i administracyjno-usługowej poprzez podniesienie potencjału dydaktycznego CKZIU Nr 1 w Wadowicach, zwiększenie zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe (w tym organizację staży dla 210 uczniów/uczennic), organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, wspieranie systemu doradztwa zawodowego i podnoszenie wyników egzaminów maturalnych oraz sfinansowanie uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych przez 480 uczniów/uczennic w okresie od września 2020r. do września 2023r.

Cel będzie realizowany za pośrednictwem form wsparcia zaplanowanych w projekcie (to jest: kursów zawodowych, płatnych staży wakacyjnych, doradztwa zawodowego, kursów przygotowawczych
do matury, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz adaptację infrastruktury
i doposażenie w sprzęt/wyposażenie do nauki zawodu. Głównymi wskaźnikami projektu są: 900 uczniów/uczennic, którzy/które wezmą udział w projekcie, w tym: 210 uczniów/uczennic na stażach zawodowych, 240 uczniów/uczennic objętych doradztwem zawodowym, 800 uczniów/uczennic, którzy/które uzyskają różnego rodzaju kompetencje, w tym 480uczniów/uczennic uzyskujących także kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu zaplanowano działania, które są adekwatne do potrzeb uczniów, nauczycieli, szkoły i jej otoczenia.

Dla nauczycieli przewidziano:

 1. Kursy zawodowe:
 • Kurs cukierniczy;
 • Kurs kuchni molekularnej;
 • Kurs produkcji lodów;
 • Kurs operatora drona;
 • Kurs obsługi programów graficznych.
 1. Studia podyplomowe:
 • Oligofrenopedagogika;
 • Grafika komputerowa;
 • Turystyka i hotelarstwo.

III. Dwutygodniowe praktyki/staże dla nauczycieli przedmiotów zawodowych u pracodawców na terenie całej Polski.

 1. Szkolenie części Rady Pedagogicznej dotyczące wykorzystania e-podręczników, e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych.

Dla uczniów zaplanowano:

 1. Kursy organizowane w szkole – prowadzone przez nauczycieli:
 • Produkcji lodów;
 • Sztuki cukierniczej;
 • Kelnerski;
 • Profesjonalnej obsługi recepcji;
 • Animatora czasu wolnego;
 • Fotografii studyjnej;
 • Podstawy automatyki w oparciu o system Arduino;
 • Montażu filmowego;
 • Doskonalenia umiejętności wykonywania środków reklamowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik cyfrowych;
 • Rysunku;
 • „Humor, radość czy smutek w reklamie” – od analizy do produkcji;
 • Obsługa kasy fiskalnej;
 • Obsługa programu finansowo – księgowego REWIZOR;
 • ABC własnego biznesu – zakładanie e-firmy handlowej;
 • Jak zarządzać sobą w czasie – droga do kariery;
 • Efektywne kierowanie zespołem;
 • Warsztaty z komunikacji w biznesie i PR;
 • Prowadzenie księgowości w małej firmie – ryczałt, karta podatkowa, PKPiR;
 • Potraw wybranych kuchni regionalnych;
 • Potraw regionalnych kuchni francuskiej;
 • Potraw regionalnych kuchni włoskiej;
 • Produkcji sushi;
 • Produkcja zup azjatyckich;
 • Sporządzanie pierogów azjatyckich;
 1. Kursy zlecane wykonawcom zewnętrznym:
 • Kurs prawa jazdy kat. B;
 • Menager branży HO-GA-TUR;
 • Kurs baristy;
 • Kurs barmański z elementami sommelierstwa;
 • Kurs pizzermena;
 • Kuchnia molekularna;
 • Kurs kasjera złotówkowo-walutowego;
 • Kurs obsługi systemów rezerwacji turystycznej i informacji turystycznej;
 • Kurs carvingu;
 • Wychowawca kolonijny;
 • ECDL;
 • Operator drona;
 • Adobe Indesign.

III. Staże zawodowe.

 1. Zajęcia przygotowujące do matury (m.in.: matematyka, j. angielski, biologia).
 2. Doradztwo zawodowe.
 3. Stypendia dla uczniów zdolnych (15-tu stypendystów w każdym roku).

Mentor zawodowy

mgr Dorota Lofek
e-mail: projektckz@ckziu1wadowice.pl
tel. 503 482 073