uczniowie szkoły

Planujemy w roku szkolnym 2021/2022 utworzyć następujące kierunki kształcenia:

III Liceum Ogólnokształcące 

 • klasa europejsko - medialna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie
 • klasa socjalna
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  biologia, j. polski 
 • klasa Net & Sport   NOWOŚĆ!
  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: 
  j. angielski, matematyka
  przedmioty uzupełniające: zarządzanie projektami informatycznymi
  przedmioty w ramach godzin do dyspozycji dyrektora: rekreacja ruchowa      

Technikum nr 2 w zawodzie:

 • technik reklamy
 • technik hotelarstwa
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik rachunkowości NOWOŚĆ!
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodach:

 • kucharz (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych
 • cukiernik (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)
 • kelner (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych)
 • sprzedawca (zajęcia praktyczne u pracodawcy)

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności

 

Opis poszczególnych kierunków i zawodów, w których kształcimy:

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa europejsko-medialna

rozszerzenia: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia

Uczeń, który wybiera ten typ kształcenia wykazuje zainteresowania wiedzą o świecie współczesnym oraz językowe. Absolwent ma możliwość wyboru kierunków turystycznych, filologicznych, ekonomicznych, prawniczych a także europeistyki i politologii. Wymiana szkolna ze szkołą w Niemczech daje możliwość doskonalenia umiejętności konwersacji zarówno w języku niemieckim, jak i w języku angielskim. 

przedmioty uzupełniający:

 • edukacja medialna

Klasa socjalna

rozszerzenia: biologia, język polski

Naukę w tej klasie wybierają uczniowie, którzy szczególnie interesują się biologią i zagadnieniami związanymi z rozwojem jednostki ludzkiej i jej funkcjonowaniem w dzisiejszym świecie. Liceum to przygotowuje uczniów do takich kierunków studiów jak: ratownictwo medyczne, biologia, psychologia, socjologia, medycyna, pielęgniarstwo i pracownik socjalny. Poprzez pracę w prężnie działającym szkolnym wolontariacie współpracującym z instytucjami, stowarzyszeniami działającymi na terenie Wadowic uczeń ma możliwość sprawdzenia się bezpośrednio w pracy z człowiekiem mającym problemy emocjonalne, egzystencjalne i różnym rodzajem niepełnosprawności.

przedmioty uzupełniające:

 • człowiek jako jednostka
 • człowiek w środowisku

Klasa Net & Sport

rozszerzenie: język angielski, matematyka

Nauka w tej klasie łączy różne dziedziny wiedzy. Jest to klasa, która eksponuje ścisły, matematyczny opis świata, a język angielski daje większą szansę na odnalezienie się we współczesnym świecie, tym którzy zainteresowani są nowoczesnymi technologiami.

Ponadto w tej klasie proponowane są dodatkowe zajęcia z rekreacji ruchowej, fitnessu, turystyki górskiej czy ratownictwa wodnego, zajęcia w formie wyjazdowej i wycieczki sportowo-językowe-turystyczne. Klasa o takim profilu daje nieograniczone możliwości wyboru studiów – od kierunków technicznych, przez ekonomię, bankowość, informatykę, po kierunki turystyczne czy lingwistyczne.

przedmioty uzupełniający: 

 • zarządzanie projektami informatycznymi

TECHNIKUM NR 2

TECHNIK EKONOMISTA

Okres nauki: 5 lat

Technik ekonomista to zawód nadal popularny na rynku pracy. Stwarza duże szanse zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku znajdują pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania produkcji oraz w instytucjach finansowych, organach administracji rządowej lub samorządu terytorialnego.

Absolwenci tego zawodu są również przygotowani do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na posiadane umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Technik ekonomista należy do grupy zawodów, w których bardzo ważne są relacje między ludźmi. Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: komunikatywność, uczciwość, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność, systematyczność w działaniu, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności organizacyjne, operatywność, cierpliwość.

Technik ekonomista musi wykazywać gotowość do ciągłego dokształcania się ze względu na zmieniające się przepisy.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

TECHNIK HANDLOWIEC

Okres nauki: 5 lat

Technik handlowiec jest zawodem w którym ważna jest otwartość i komunikatywność. Handlowiec dziś już nie jest po prostu sprzedawcą towarów lub usług. Jest pośrednikiem pomiędzy firmą a klientem. Podczas rozmowy sprzedażowej potrafi odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie proponowanej oferty handlowej. Rozległa wiedza sprawia, że zwiększa się zaufanie do takiej osoby, co przekłada się na wzrost sprzedaży.

Dobry handlowiec:

 • lubi mieć kontakt z innymi ludźmi,
 • ma zdolności negocjacyjne,
 • jest odporny na stres, potrafi pracować pod presją czasu i planów sprzedażowych,
 • cechuje się bardzo dobrą organizacją pracy,
 • jest samodzielny,
 • ma nienaganną prezencję,
 • jest zrównoważony, taktowny, trudno wyprowadzić go z równowagi,
 • nie boi się innowacji i nowinek technologicznych.

Technik handlowiec może prowadzić własną firmę handlową, jak i podejmować pracę m.in. jako przedstawiciel handlowy, merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, pośrednik handlowy (agent, dealer), specjalista do spraw reklamy i marketingu, obsługi klienta, sprzedaży, zaopatrzenia w:

 • przedsiębiorstwach - w działach handlu i marketingu,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • hurtowniach i magazynach,
 • agencjach reklamowych lub marketingowych.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

TECHNIK REKLAMY

Okres nauki: 5 lat

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych. Promuje oferowane usługi reklamowe, gromadzi informacje o firmach konkurencyjnych.

Technik organizacji reklamy będzie przygotowany do podjęcia pracy między innymi:

 • w agencji reklamowej,
 • działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw,
 • w biurze ogłoszeń środków masowego przekazu,
 • w środkach masowego przekazu (radio, telewizja, prasa),
 • prowadząc własną działalność gospodarczą.

Absolwentów gimnazjów zainteresowanych nauką w zawodzie technik organizacji reklamy powinny cechować:

 • komunikatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
 • kreatywność,
 • zmysł plastyczny,
 • dobry ogólny stan zdrowia.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
 • PGF.08. Zarządzanie kampania reklamowa

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Okres nauki: 5 lat

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla absolwentów szkoły podstawowej chcących poszerzać, rozwijać i zdobywać nowe umiejętności gastronomiczne. Jest to zawód, który nie stoi w miejscu, cały czas ewoluuje. Rutyna jest w tym zawodzie pojęciem obcym.

Kierunek daje możliwość uczestniczenia w kursach/stażach branżowych, projektach unijnych, stażach zagranicznych w renomowanych restauracjach i hotelach, praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód pozwalający zdobyć na rynku pracy dobrze płatną pracę jako:

 • szef kuchni,
 • doradca żywieniowy,
 • manager restauracji/zakładu gastronomicznego,
 • organizator usług cateringowych/ imprez okolicznościowych,
 • coach/ instruktor kursów kulinarnych.

Zawód daje możliwość podjęcia pracy w:

 • restauracjach,
 • restauracjach hotelowych,
 • firmach cateringowych,
 • kawiarniach i barach szybkiej obsługi,
 • zamkniętych i otwartych zakładach gastronomicznych,
 • stołówkach szkolnych/ przedszkolnych/ żłobkach, szpitalnych i sanatoryjnych,
 • zakładach produkcji produktów i półproduktów spożywczych.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek również dla osób, które chcą kontynuować naukę na kierunkach szkół wyższych:

 • technologia i organizacja w gastronomi,
 • technologia żywności i żywienia,
 • dietetyka ( dietetyka kliniczna/ dietetyka sportowa),
 • gastronomia i dietetyka,
 • organizacja i zarządzanie w gastronomii,
 • hotelarstwo i gastronomia,
 • gastronomia i sztuka kulinarna.

Umiejętności zdobyte w trakcie nauki:

 • przygotowywanie i dekoracji potraw oraz napojów POD OKIEM DOŚWIADCZONYCH

NAUCZYCIELI ORAZ SZEFA KUCHNI,

 • organizacji imprez okolicznościowych i usług cateringowych,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • układania i oceny jadłospisów,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw i napojów,
 • przechowywania i utrwalania żywności,
 • rozwój umiejętności językowych (język obcy + język obcy zawodowy).

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
 • HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Okres nauki: 5 lat

Technik technologii żywności to zawód dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy chcą poszerzać, rozwijać i zdobywać nowe umiejętności. To zawód szerokoprofilowy dla zainteresowanych produkcją żywności oraz jej jakością.

Kierunek daje możliwość uczestniczenia w kursach/stażach branżowych/projektach unijnych/praktykach zawodowych w zakładach pracy.

Technik technologii żywności to zawód, który pozwoli Ci w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę lub ułatwi prowadzenie własnej działalności produkcyjnej m.in. cukierni, lodziarni, piekarni, zakładów garmażeryjnych lub handlowej ze specjalizacją spożywczą.

W naszej szkole dowiesz się m.in.:

 • jak wygląda organizacja i nadzór procesu produkcji produktów żywnościowych;
 • jak prawidłowo przeprowadzać analizę żywności w tym ocenę organoleptyczną, fizykochemiczną i mikrobiologiczną;
 • jak wygląda produkcja żywności i sprawdzenie jej jakości;
 • jak korzystać z nowoczesnych urządzeń ułatwiających przeprowadzenie analizę;
 • jak wygląda proces opracowywania nowych produktów żywnościowych i ich technologii.

Technik technologii żywności może podjąć pracę m.in. jako technik technolog żywności, laborant w:

 • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
 • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
 • SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

TECHNIK HOTELARSTWA

Okres nauki: 5 lat

Technik hotelarstwa jest interesującym zawodem na rynku pracy. Umożliwia pracę wszędzie tam, gdzie istnieje baza noclegowa. Hotelarz zajmuje się świadczeniem usług noclegowych i gastronomicznych oraz usług dodatkowych, związanych z pobytem gości. Ustala zestaw oferowanych usług, sposób ich realizacji oraz opracowuje politykę handlową. W tej pracy nie można popaść w rutynę – wynika to z nieustannie zmieniających się gości i konieczności zindywidualizowanego podejścia do ich potrzeb i wymagań.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z:

 • utrzymywaniem czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przygotowywaniem i podawaniem śniadań,
 • organizowaniem usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • rezerwacją usług hotelarskich,
 • obsługą gości w recepcji.

Nauka w tym zawodzie umożliwia także zdobycie dodatkowych umiejętności zawodowe takich jak:

 • obsługa kelnerska w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • organizacja spotkań biznesowych i konferencji,
 • animacja czasu wolnego, koordynowanie opieki nad turystami,
 • przewodnictwo turystyczne, pilotaż wycieczek, udzielanie informacji turystycznej.

Dobry hotelarz:

 • jest komunikatywny,
 • ma wzbudzającą zaufanie prezencję,
 • jest uprzejmy, dyskretny, uczciwy i cierpliwy,
 • zna minimum jeden język obcy,
 • ma miłą aparycja,
 • ma dobrą kondycję fizyczną,
 • ma wysoką kulturę osobistą,
 • jest zainteresowany zawodem,
 • akceptuje usługowy charakter pracy,
 • ma pogodne usposobienie.

Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa znajdują zatrudnienie w obiektach noclegowych, gastronomicznych, obiektach SPA, konferencyjno-kongresowych, a także podejmując pracę jako: kelnerzy, barmani, bariści, animatorzy czasu wolnego, przewodnicy, czy też rezydenci. Absolwenci hotelarstwa mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w sektorze usług hotelowych.

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Okres nauki: 5 lat

Technik rachunkowości jest zawodem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości. Dlatego absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno w działach księgowości, jak i biurach rachunkowych prowadzących rozliczenia finansowe. 

Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Kształcenie w tym zawodzie przygotowuje absolwentów do sprawnego wykonywania zadań takich jak:

 • prowadzenie rachunkowości firmy,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych,
 • przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności,
 • obsługa programów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości ma otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku. Znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. finansów, ds. kadr i płac, księgowy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych,
 • kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych,
 • biurach rachunkowych, bankach, i zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach skarbowych,
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż..

KWALIFIKACJE JAKIE ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

SPRZEDAWCA

Okres nauki: 3 lat

Sprzedawca, to zawód uniwersalny, niepodlegający wahaniom na rynku pracy. Mimo rozwoju technologii, nadal niezwykle istotny jest osobisty kontakt z klientem. Kupujący oczekuje rzetelnej informacji, rady i wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowej, a dobry sprzedawca musi dostosować się do wymagań współczesnego rynku.

W zawodzie sprzedawcy kontakty z innymi ludźmi są bardzo intensywne, dlatego przy bezpośredniej obsłudze klientów powinny pracować osoby komunikatywne, łatwo nawiązujące relacje interpersonalne. Ważne są również takie cechy, jak umiejętność słuchania i cierpliwość, umiejętność postępowania z ludźmi, a także odporność emocjonalna. 

Praca sprzedawcy jest zaliczana do zajęć samodzielnych, jednak niezbędna jest umiejętność pracy w zespole i współdziałania. Przydatne w tym zawodzie są dobra pamięć oraz uzdolnienia rachunkowe – do szybkiego i sprawnego wykonania obliczeń finansowych.

Po zakończeniu nauki będziesz przygotowany do:

 • przyjmowania dostaw,
 • przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • wykonywania prac związanych z obsługą klientów,
 • realizacji transakcji kupna i sprzedaży.

Zawód ten daje szerokie możliwości znalezienia pracy w sektorze handlu i usług.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji:

 • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN. 02. Prowadzenie działań handlowych może uzyskać dyplom technika handlowca,
 • po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej może zdobyć tytuł technika księgarstwa.

CUKIERNIK

Okres nauki: 3 lata

Cukiernik to zawód idealny dla osób pasjonujących się tworzeniem słodyczy. To dobrze płatny zawód poszukiwany na lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym rynku pracy.

Zawód cukiernika powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane tworzeniem i dekorowaniem słodkich wypieków,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • produkcji wyrobów cukierniczych – ciast, deserów, lodów, czekolad,
 • projektowania i artystycznego dekorowania wyrobów cukierniczych,
 • sporządzania półproduktów cukierniczych takich jak masy, pulpy, glasaże
 • zasad prawidłowego przechowywania surowców i gotowych produktów cukierniczych
 • bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń

Cukiernik może podjąć pracę w:

 • ciastkarniach, cukierniach, piekarniach, kawiarniach,
 • restauracjach,
 • hotelach,
 • lodziarniach,
 • firmach produkujących czekoladę oraz słodycze,
 • lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07.

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych może zdobyć tytuł technika technologii żywności.

KUCHARZ

Okres nauki: 3 lata

Kucharz to zawód idealny dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne. To pewny i dobrze płatny zawód poszukiwany na lokalnym, ogólnopolskim i zagranicznym rynku pracy.

Zawód kucharza powinny wybrać osoby, które są:

 • zainteresowane sztuką kulinarną,
 • kreatywne i operatywne w działaniu,
 • zainteresowane odkrywaniem nowych smaków,
 • mają wyobraźnię i zmysł estetyczny,
 • lubią pracować w zespole,
 • zainteresowane pracą w renomowanych restauracjach w Polsce i za granicą.

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • przygotowania różnorodnych dań, deserów i napojów,
 • stosowania nowoczesnych technik i metod produkcji potraw,
 • komponowania nowych potraw,
 • oceny jakości surowców spożywczych,
 • układania menu imprez okolicznościowych,
 • planowania i organizacji produkcji gastronomicznej,
 • zdrowego i świadomego żywienia,
 • bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych.

Kucharz może podjąć pracę w:

 • restauracjach i hotelach,
 • stołówkach, barach szybkiej obsługi, punktach gastronomicznych,
 • sanatoriach, domach wczasowych,
 • na statkach i wycieczkowcach
 • firmach cateringowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO:

 • HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.12.

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych może zdobyć tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

KELNER

Okres nauki: 3 lata

Kelner to zawód dla absolwentów szkoły podstawowej, chcących zdobywać umiejętności w dziedzinie gastronomii, a szczególnie obsłudze kelnerskiej gości w zakładach gastronomicznych oraz gastronomii hotelowej. Kierunek kształcenia w naszej szkole daje wiele dodatkowych możliwości między innymi uczestnictwo w kursach (stażach branżowych, projektach unijnych, stażach zagranicznych w renomowanych restauracjach hotelowych, udział w kursach m. in. barmańskich z elementami sommelierstwa, carvingu, na prawo jazdy i wielu innych).

Praktykę zawodową kelnerzy odbywają w szkole. Szkoła dysponuje bardzo dobrze wyposażoną bazą; pracowania kelnerska ze stanowiskami komputerowymi z oprogramowaniem do zarządzania gastronomią, wózek do flambirowania potraw, sprzęt barmański, niezbędny sprzęt do obsługi konsumenta, kostkarka do lodu, sala do ćwiczeń z barem wyposażonym w ekspresy do kawy, pracownia technologii produkcji potraw i napojów. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z doświadczeniem.

Wyuczony zawód kelnera pozwala znaleźć dobrą, satysfakcjonującą pracę w zakładach gastronomicznych o wysokim standardzie świadczenia usług jako:

 • wykwalifikowany kelner z elementami sommelierstwa,
 • barman,
 • barista,
 • znawca podstawy kulinarnej.

Zawód daje możliwość podjęcia pracy w:

 • restauracjach o wysokim standardzie
 • restauracjach hotelowych,
 • kawiarniach,
 • pubach,
 • barach hotelowych,
 • barach plażowych,
 • przy obsłudze bankietów.

UMIEJĘTNOŚCI ZDOBYTE PODCZAS EDUKACJI:

 • opanowanie sztuki kelnerskiej,
 • przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gościa,
 • nakrywanie i dekorowanie stołów zgodnie z najwyższymi standardami,
 • profesjonalna obsługa gości,
 • savoir-vivre kelnera,
 • nabycie wiedzy barmańskiej z sommelierstwem,
 • znajomość baristyki (ćwiczenia w umiejętności obsługi ekspresu ciśnieniowego),
 • obsługa bankietów,
 • świadczenie usług cateringowych,
 • współpraca w zespole.

KWALIFIKACJĘ JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PO UKOŃCZENIU SZKOŁY TO

 • HGT.01 - wykonywanie usług kelnerskich.

Absolwent szkoły, który uzupełni wykształcenie średnie w szkole branżowej II stopnia, będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji. Po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych może zdobyć tytuł technika usług kelnerskich.

 

 

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

akcja

  ■    Plan lekcji