uczniowie szkoły

logo1

Dyrektor CKZiU Nr 1 w Wadowicach ogłasza nabór wniosków uczniów/uczennic szkół zawodowych CKZiU Nr 1 w Wadowicach do stypendium dla uczniów zdolnych w roku szkolnym 2020/2021.
Zasady przyznawania stypendiów zostały opisane w „Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych” (Uchwała nr XXI/215/20 Rady Powiatu w Wadowicach), który jest częścią projektu „Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II” i jest dostępny na stronie szkoły www.ckziu1wadowie.pl w zakładce „PROJEKTY”.

Nabór wniosków potrwa od 12 lutego 2021 r. do 18 lutego 2021 r.

Dokumenty należy składać w pokoju nr 6 budynku CKZiU Nr 1 w Wadowicach. W tym czasie kandydat musi złożyć wypełniony formularz wniosku o stypendium wraz załącznikami poświadczającymi dane zawarte we wniosku.
Formularze muszą być wydrukowane z pełnymi logotypami w nagłówku i w stopce.

Uwaga:
Wszystkie dokumenty wypełniamy starannie, drukowanymi literami, podpisy składamy czytelnie. Formularze zgłoszeniowe zawierające braki, wypełnione nieczytelnie i na niewłaściwych formularzach zostaną odrzucone.

Ważne informacje o stypendium:

 1. Przyznane zostaną stypendia dla 15 uczniów/uczennic zdolnych w wysokości 300,00 zł miesięcznie i wypłacane będą przez 10 miesięcy.
 2. Z każdym uczniem/uczennicą (opiekunem prawnym – w przypadku osób niepełnoletnich) zostanie spisana umowa precyzująca przeznaczenie stypendiów oraz obowiązki Stypendysty/Stypendystki.
 3. Stypendia są zwolnione z podatku (nie przekraczają miesięcznie kwoty 380 zł i są przyznane na podstawie uchwały Rady Powiatu w Wadowicach).
 4. Opiekun stypendysty/stypendystki (wychowawca/nauczyciel/pedagog/doradca zawodowy) będzie:
  1. służył pomocą w przygotowaniu Indywidualnego Planu Rozwoju,
  2. pomagał w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne,
  3. aktywnie współpracował z uczniem/uczennicą w osiąganiu jak najlepszych rezultatów,
  4. monitorował jego osiągnięcia edukacyjne i pomoże mu w przygotowaniu sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju.
 5. Stypendysta/ka zobowiązany/a jest złożyć do 15 czerwca roku szkolnego (2020/2021) sprawozdanie zawierające: informacje o udziale w konkursach, olimpiadach, prezentacjach itp. dotyczących ich rozwoju zawodowego, sposobie wydatkowania środków i ewentualnym otrzymaniu innych stypendiów.

Poniżej wykaz dokumentów, z którymi należy się zapoznać, a będą wymagane od uczniów/uczennic, którym zostanie przyznane stypendium.

mgr inż. Jolanta Satława
Dyrektor CKZiU Nr 1

 

 logo2

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji