uczniowie szkoły

szkola

CKZiU Nr 1 w Wadowicach jest niezwykłą szkołą dzięki wspaniałej atmosferze, otwartości dla wszelkich projektów, w tym takich, które gwarantują młodzieży nie tylko naukę, ale i nowoczesny rozwój.W środowisku wysoko oceniania jest jakość naszego kształcenia i pracy wychowawczej oraz edukacyjna atrakcyjność. Kształcimy w Technikum Nr 2 w branżach hotelarsko-turystyczno-gastronomicznej, spożywczej, handlowej, poligraficznej i ekonomiczno-administracyjnej, a także w klasach: socjalnej, europejsko-medialnej, Net&Sport – NOWOŚĆ 2021/2022 III LO.

Najważniejszy jest dla nas uczeń i jego zawodowa przyszłość.

DoCentrumuczęszcza 985 uczniów w 37 oddziałach klasowych, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, poszerzają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności i kompetencje. Dzięki realizowanym w szkole od wielu lat projektom m.in. Erasmus+, PO WER (staże zagraniczne), Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce, CKZ I, CKZ II, wymianom międzynarodowym oferta kształcenia jest atrakcyjna.

Wspólnie tworzymy tradycje szkoły. Rozmawiamy poważnie z uczniami o edukacji. Nie boimy się dialogu. Młodzi ludzie wykazują wiele inicjatyw i inspirują społeczność szkolną. Naprawdę warto posłuchać ich głosu. Nasi uczniowie aktywnie pracują na rzecz środowiska lokalnego i osób niepełnosprawnych.

Od 2002 tworzymy Stowarzyszenie Szkół Tischnerowskich i promujemy myśli ks. prof. J. Tischnera.

CKZiU Nr 1 współpracuje z różnymi instytucjami i firmami. Uczniowie chętnie przeprowadzają liczne akcje popularyzujące m.in. DKMS, transplantację, krwiodawstwo, opiekę nad niepełnosprawnymi. Przygotowują wiele ciekawych uroczystości, aktywnie biorą udział w projektach edukacyjnych. Zajmują się przygotowaniem potraw i obsługi gastronomicznej lokalnych imprez.

Zajęcia w CKZiU Nr 1 prowadzi doświadczona i życzliwa kadra nauczycielska, a wielu nauczycieli jest czynnymi egzaminatorami OKE. W Centrum działa ośrodek egzaminacyjny do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych.

Od 2013 Technikum Nr 2 w Rankingu Szkół Perspektyw naprzemiennie otrzymuje tytuł Złotej lub Srebrnej Szkoły. Ranking uwzględnia trzy kryteria: wyniki z egzaminów maturalnych, zawodowych i sukcesy w olimpiadach.

W 2021 roku Technikum Nr 2 w CKZiU Nr 1 uplasowało się na 109 miejscu w Polsce i 20 miejscu w Małopolsce. Szkoła uzyskała tym samym tytuł „Srebrnej Szkoły” 2021r.

Centrumposiada m.in. tytuł Najaktywniejszej Szkoły w ramach ŚTP (2014-2019), Certyfikat Bezpiecznej Szkoły (2016-2021), Certyfikat Jakości Szkoły Przedsiębiorczości.

CKZiU Nr1 jest obecnie jedną z najnowocześniejszych szkół w branży HO-GA-TUR.Zaangażowanie Dyrekcji i Grona Pedagogicznego doprowadziło zarówno do nowatorskich rozwiązań w pracy dydaktyczno-wychowawczej, jak i modernizacji szkoły.

Działaniami szkoły od 2001 roku kieruje Dyrektor CKZiU Nr 1 mgr inż. Jolanta Satława, którą wspierają wicedyrektorzy: mgr Ewa Boda, mgr inż. Alicja Michniak, mgr Dorota Lofek,kierownik szkolenia praktycznego - mgr Monika Mydlarz, kierownik warsztatów szkolnych - mgr inż. Anna Knapik.

Od wielu lat szkoła zmienia się dla naszych uczniów.

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne, zmodernizowane warsztaty i pracownie: gastronomiczne, cukiernicze, komputerowe, językowe, nowoczesne boiska szkolne, siłownię zewnętrzną i salę gimnastyczną. Centrum jest dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizowanych projektów zewnętrznych od 2013 roku nastąpiła poprawa bazy edukacyjnej i zawitała nowoczesność w pracowniach.

1. Przebudowai rozbudowa istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych i szatni realizowana byłaod 2013 roku etapowo. Uruchomiono nowe pomieszczenia magazynowe, pracownię obsługi kelnerskiej, zmodernizowano kuchnię właściwą z przygotowalnią, stołówkę, a wartość robót inwestycyjnych wyniosła 1.319.470,91 zł. Modernizacja realizowana była ze środków organu prowadzącego oraz w ramach projektu "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów - SPR, w ramach którego zmodernizowano również pracownię gastronomiczną 107 na I piętrze budynku szkoły. Ponadto ze środków projektu doposażono pracowniezawodowe w sprzęt dydaktyczny na łączną kwotę 876.151,67 zł.

2. W 2019 roku w ramach projektu "Modernizacja obiektów infrastruktury z przeznaczeniem na cele społeczne w zakresie boisk sportowych przy ZS nr 3 w Wadowicach" zmodernizowano całkowicie istniejące boiska szkolne. Utworzono skocznie w dal, stanowisko do pchnięcia kulą, bieżnię, podjazd oraz siłownię zewnętrzną dostosowaną dla niepełnosprawnych ruchowo,
a wartość projektu wyniosła 1.273.016,42 zł

3. Od 2020r. budynek jest modernizowany i powstaje tutaj Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi 11 Rewitalizacji przestrzeni regionalnej.

Inwestycja obejmuje adaptację poddasza i wybudowanie auli dla 135 osób z możliwością podziału na 2 mniejsze pomieszczenia, 6 sal dydaktycznych, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz windę zewnętrzną dostosowując cały obiekt dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a nowe pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt.Wartość projektu szacowana jest na kwotę 3.150.000 zł (w tym 75% ze środków UE).

Dzięki pomieszczeniom na poddaszu mamy nadzieję, że lekcje w naszej szkole będą mogły kończyć się wcześniej. Dodatkowo zamontowana winda na pewno poprawi komfort uczniów z niepełnosprawnościami fizycznymi ułatwiając im przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi salami lekcyjnymi znajdującymi się na różnych kondygnacjach budynku. Poddasze będzie również udostępniane różnym organizacjom pożytku publicznego z naszego terenu, aby ułatwić im realizację zadań statutowych, a przede wszystkim organizację spotkań w wyposażonej auli z możliwością obsługi gastronomicznej.Planowany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2022r.

W dniu 23.04.2021r. gościł w CKZiU Nr 1 w Wadowicach poseł RP Filip Kaczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, którzy wizytowali postępy prac budowlanych na poddaszu.

szkola2

Wspólne spotkania ludzi młodych i seniorów, to kolejny element uatrakcyjnienia edukacji i wychowania oraz aktywizowania całej społeczności do działań na rzecz rozwoju szkoły. Aktywność społeczności szkolnej Centrum i współpraca z licznymi instytucjami i fundacjamiowocują umocnieniem pozycji szkoły w lokalnym środowisku.

4. W 2021 roku rozpoczął się również remont, który polega na adaptacji pomieszczeń po stacji transformatorowej, która od 1968 roku znajdowała się w przyziemiu naszej szkoły. W ramach projektu "Turystyczno-Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje. Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego Poddziałanie 10.2.2. Kształcenia zawodowe uczniów - SPR pomieszczeniasą adaptowane. W związku z coraz większym zainteresowaniem wśród młodych ludzi nowoczesnymi trendami w cukiernictwie obecna cukiernia poszerzona zostanie o 47m². W pracowni znajdą sięnowoczesne urządzenia m.in.aerograf do wykonywania nowoczesnych dekoracji na wyrobach cukierniczych,maszyny do lodów, frezer do lodów, temperówki do czekolady, drukarka 3D.Szacowana wartość prac inwestycyjnych wyniesie 157.991,72 zł.

Pracownia wzbogaci się również o sprzęt (m.in. stół do przygotowania pizzy oraz piec do pizzy) do przygotowania młodzieży w nowym rynkowym zawodzie – pizzermena.

Od 1 września 2021 roku w powiększonej pracowninasi uczniowie będą odbywać zarówno zajęcia praktyczne, jak i dodatkowe kursy realizowane poprzez CKZ II, w ramach których każdy uczeń może podnosić swoje kwalifikacje. Planowane są m.in. kurs cukierniczy, pizzermena, produkcji lodów, kuchni świata oraz kuchni regionalnej.

Dążymy do tego, aby dodatkowe umiejętności stały się atutem naszych absolwentów jako przyszłych pracowników.

Wszyscy czekamy na powrót do aktywności szkolnej w murach naszego nowoczesnego Centrum.

Opracowanie:
Jolanta Satława – Dyrektor CKZiU Nr 1
Alicja Michniak – wicedyrektor CKZiU Nr 1
Anna Knapik – Kierownik Warsztatów Szkolnych
Maria Górecka – Główny Księgowy CKZiU Nr 1
Projekt graficzny ze szkicem windy i poddasza: mgr Anna Janik-Lempart – nauczyciel CKZiU Nr 1

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

Ogłoszenia - Projekt T-G CKZiU II

bip

tablica malopolska

covid19

  ■    Plan lekcji