Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia

Informacja dla absolwentów publicznych szkół branżowych I stopnia
oraz zasadniczych szkół zawodowych

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach zaprasza do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia.

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2022/2023
– technik technologii żywności – kwalifikacja TG.17
– technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja TG.17

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła dla:
– absolwentów branżowych szkół I stopnia oraz
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

  1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia (Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. z 2020 r. poz. 910).
  2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (Zgodnie z art. 95 Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 2245).

Na lata szkolne 2020/2021-2022/2023 na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się również kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Forma kształcenia – stacjonarna – 3 dni w tygodniu

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (art. 109 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe).

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe).

Osoba, która ukończyła branżową szkołę II stopnia posiada wykształcenie średnie branżowe (art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

Wnioski należy składać do 14 lipca 2022r. w sekretariacie szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek
  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2015 – 2020,
  • Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia