Rekrutacja do Branżowej Szkoły II Stopnia

Informacja dla absolwentów publicznych szkół branżowych I stopnia

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach zaprasza do kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia.

Planowane kierunki kształcenia w roku szkolnym 2024/2025
– technik technologii żywności – kwalifikacja TG.17
– technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja TG.17

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła dla:
– absolwentów branżowych szkół I stopnia

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły
I stopnia
(Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. 2024 poz. 737)

Forma kształcenia – stacjonarna – 3 dni w tygodniu

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (art. 109 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe).

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (art. 19 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo oświatowe).

Osoba, która ukończyła branżową szkołę II stopnia posiada wykształcenie średnie branżowe (art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe).

Wnioski należy składać do 23 lipca 2024 r. w sekretariacie szkoły.

 

Warunkiem otworzenia oddziału jest zebranie minimalnej liczby kandydatów – co najmniej 20 kandydatów dla każdego zawodu (Rozp. MEiN 10.10.2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2023 poz. 2175)

WYMAGANE DOKUMENTY

  • Wniosek
  • Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,
  • Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
  • Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
  • 2 zdjęcia