70

W okresie rekrutacji elektronicznej:

 1. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 3. zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę dla kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2
  w zawodzie sprzedawca, wędliniarz (umowa z pracodawcą będzie zawierana po przyjęciu do szkoły – należy złożyć ją do Kierownika Szkolenia Praktycznego do dnia 15 września 2017r.)

Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do danego typu szkoły:

 1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 2. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 3. zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wymagane dla kandydatów do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia),
 4. orzeczenie lekarza rodzinnego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagane dla kandydatów do Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Technikum w zawodach: technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, technik technologii żywności, technik hotelarstwa).
 5. Informacja o kandydacie wg wzoru określonego przez Zespół Szkół nr 3- druk do pobrania w sekretariacie,
 6. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, a także posiadane inne opinie z PPP (np. dysleksja, dysortografia),
 7. dwa zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem),
 8. karta zdrowia ucznia.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki