70

  1. Od 24 kwietnia – 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - składanie wniosków przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
  2. Od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkół pierwszego wyboru świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
  3. 30 czerwca 2017r. godz. 12.00 – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  4. Od 30 czerwca od godz. 12.00 do 3 lipca 2017r. do godz. 15.00 – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w Technikum oraz w Szkole Branżowej I Stopnia w danym zawodzie..
  5. Od 30 czerwca od godz. 12.00 do 5 lipca 2017r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów dokumentów (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne dokumenty wymagane przez szkołę).
  6. 7 lipca 2017r. godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych.
  7. Od 10 lipca do 28 sierpnia 2017r.  do godz. 12.00 – rekrutacja uzupełniająca.

Ø  7 lipca 2017r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki