70

W procesie rekrutacji przyjmuje się następującą punktację:

100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin gimnazjalny (wyrażona w skali procentowej dla zadań z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) - punkty przelicza się wg zasady, że z każdego zakresu można uzyskać max 20 pkt – 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt,

100 pkt. –  liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów  oraz za  inne osiągnięcia ucznia  wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum:

Przedmioty Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający

J. polski

Matematyka

Język obcy

+Czwarty przedmiot:

Prz. informatyczny*

Geografia**

Biologia***

Chemia ****

po 18 pkt po 17 pkt po 14 pkt po 8 pkt po 2 pkt

 

*   w przypadku ubiegania się do:

  • LO z rozszerzonym j. angielskim, matematyką i informatyką,
  • T - technik organizacji reklamy,

** w przypadku ubiegania się do:

  • LO z rozszerzonym j. angielskim, geografią i wiedzą o społeczeństwie,  
  • T - technik ekonomista,  technik handlowiec, technik hotelarstwa, 
  • SB I - sprzedawca,

*** w przypadku ubiegania się do:

  • LO z rozszerzoną biologią i j. polskim,
  • T - kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych,  
  • SB I - kucharz, cukiernik, wędliniarz

**** w przypadku ubiegania się do:

  • T - technik technologii żywności.

Szczególne osiągnięcia uczniów - 28 punktów maksymalnie:

 1. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt;
 2. za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt;
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt;
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt;
 3. za uzyskanie w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim oraz w turnieju o zasięgu ogólnopolskim:
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;
  • tytułu laureata turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty;
  • tytułu finalisty turnieju  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów;
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów;
  • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów;
  • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 6. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach  b-e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  • międzynarodowym – 4 punkty;
  • krajowym – 3 punkty;
  • wojewódzkim – 2 punkty;
  • powiatowym – 1 punkt;
 7. za osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w punktach b-g, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.                                                                                                                                              

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez kandydata wynosi  200 pkt.

Terminy składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych – link.

System rekrutacji elektronicznej rozmieszcza uczniów w oddziałach wg jego preferencji oraz zebranych w procesie rekrutacji punktów. 

UWAGA!!! Proszę w przemyślany sposób rozmieszczać szkoły na liście preferencji – na pierwszym miejscu powinna być szkoła, do której kandydat najbardziej chciałby się dostać, na kolejnych miejscach szkoły według ich znaczenia dla kandydata, na ostatnim miejscu powinna znaleźć się szkoła o najmniejszym znaczeniu dla kandydata.

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki