70

Zmiany w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji w oparciu o ustawę o systemie oświaty artykułu 22. ust. 2 pkt. 11 ustawy - szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z:

 • Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487),
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1490).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. ze szczególnych uzdolnień,
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 6. z zaburzeń komunikacji językowe,
 7. z choroby przewlekłej,
 8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 9. z niepowodzeń edukacyjnych,
 10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

Po Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szczególności psycholodzy i pedagodzy oraz doradcy zawodowi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy ponadto:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów,
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
 3. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia,
 2. rodziców ucznia,
 3. nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty (pedagoga, psychologa szkolnego),
 4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zajęć specjalistycznych np. socjoterapeutycznych,
 • porad i konsultacji,

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom uczniów oraz nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog, psycholog szkolny prowadzą w szkole działania mające na celu:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 2. rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem zespołu, powołanego przez Dyrektora Szkoły, składającego się z nauczycieli, wychowawcy oraz specjalistów (pedagog szkolny, psycholog szkolny, logopeda itp.).

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki