70

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich organizowany jest przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w porozumieniu z Fundacją Liceów Handlowo-Kupieckich. 

Celem Turnieju jest:

 - podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w technikach ekonomicznych i handlowych; 

-  promowanie uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menadżerskie;

-  kształtowanie postaw przedsiębiorczych;

-  rozwijanie motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menadżerskich.

Uczniowie z klasy 3a, 4a i 4i pod opieką Pani Krystyny Hałat uczestniczyli 

w Studium Kompetencji Społecznych uzyskując odpowiednie certyfikaty. Studium to zorganizowała Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie i obejmowało ono cykl spotkań seminaryjnych o następującej tematyce:

- Cywilizacja informatyczna szanse i zagrożenia- prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy współudziale  Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1987/1988 roku.

Jej celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. 

 

W marcu w naszej szkole wykłady dotyczące ekonomii przeprowadzili wykładowcy oraz studenci wyższych uczelni.

- 5 marca wykłady nt. „Prawno-psychologiczne konsekwencje uzyskania pełnoletniości”, które poprowadził przedstawiciel Wyższej Szkoły Finansów i Prawa z Bielska Białej. 

W prelekcjach brali udział uczniowie klas maturalnych.

- 11 marca warsztaty dot. rozwiązywania zadań biznesowych tzw. Case Study, które  poprowadziła przedstawicielka Studenckiego Forum Biznes Center Club. W zajęciach brali udział uczniowie zainteresowani kolejną edycją konkursu „Na Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 2013”

                       

Poniżej znajdują zdjęcia przeprowadzonych warsztatów biznesowych.

 • IMG_5984
 • IMG_5986
 • IMG_5991
 • IMG_5996
 • IMG_5999

Simple Image Gallery Extended

Wystawa prezentuje prace uczniów Technikum Organizacji Reklamy przy Zespole Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. Zespół Szkół nr 3 jako pierwszy w powiecie wprowadził kształcenie w ramach tego kierunku 4 lata temu. W bieżącym roku szkolnym kierunek ukończy pierwsza grupa uczniów- klasa 4i, której wystawa jest dedykowana.

Szkoła Mistrzów na Festiwalu Zawodów w Małopolsce

 W dniach 21. do 23 marca 2013r. odbyły się po raz pierwszy w Krakowie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów w Małopolsce pod hasłem „Wybierz swój kierunek!”. Targi Edukacyjne otworzył uroczyście Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Roman Ciepiela. Na hali przy ul. Centralnej prezentowane były w 7 sektorach zawody, których wyuczyć się można w 53 małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. Do udziału w Festiwalu Zawodów został zaproszony Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach. 

Dnia 22.03.2013r. odbył się Rajd „Powitanie Wiosny” zorganizowany przez Oddział PTTK „Ziemia Wadowicka”. Wzięli w nim udział uczniowie należący do SKKT „Horyzont” oraz nauczyciele pani Aleksandra Gębala i pan Tomasz Skowron - nasz przewodnik. Wyruszyliśmy spod Kościoła Grobu Matki Bożej w Brodach (który wraz pozostałymi kaplicami, kościołami oraz klasztorem Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej jest na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).  Malowniczymi, krętymi i pełnymi śniegu ścieżkami dotarliśmy do rynku w Lanckoronie. Jest to perełka na szlaku architektury drewnianej – liczne zabytkowe domy z podcieniami.  W jednym z nich, najstarszym, zlokalizowane jest regionalne Muzeum im. Antoniego Krajewskiego eksponujące miedzy innymi pamiątki po Konfederatach Barskich.

"Talk to me!"

Od 02.11.2009r. do 31.07.2012r.

uczniowie klas III Liceum Ogólnokształcącego oraz II Liceum Profilowanego biorą udział w projekcie pt. "Talk to me! - organizacja alternatywnych zajęć językowych dla młodzieży"

Program realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz współfinansowany ze środków EFS w ramach PO KL. 

Zajęcia obejmują:

 • Zajęcia języka angielskiego
 • Blok warsztatowy w języku angielskim
 • Językowe wycieczki szkolne

Dla najlepszych: letnie obozy językowe

FENIKS

W ZS nr 3 realizowany jest program "FENIKS - długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów" współfinansowany w ramach EFS. 

Termin realizacji: 02.01.2009r do 31.05.2012r. 

 Celami programu są między innymi:

 • Rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi
 • Uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki
 • Rozwinięcie zainteresowań poznawczo- naukowych

Program jest realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider programu), Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

W projekcie bierze udział grupa 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Zajęcia uczą ostrości myślenia i dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Budują proste modele, rozpoznają i stosują funkcje matematyczne w wymiarze praktycznym. Przygotowują "projekty fizyczne" m.in. w oparciu o doświadczenia przeprowadzone w pracowniach uczelnianych.

"Inwestuj w siebie - pokonaj bariery" - rok 2008

Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 13 października do 15 grudnia 2008r. program "Inwestuj w siebie - pokonaj bariery". W ramach programu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach: 

 Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • matematyka
 • studio filmu obcojęzycznego
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty ekonomiczne
 • Nauka pływania
 • Praca z uczniem zdolnym - twórcza matematyka

Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia uczniów

 • biologia w doświadczeniach
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Teatru WYJAZDY DO TEATRU
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • algorytmika i programowanie
 • Czy wiesz, co jesz?
 • Zajęcia z fizyki dla pasjonatów

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu propagowania idei pierwszej pomocy oraz wolontariatu szkolnego

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • aerobik dla zdrowia i lepszej kondycji
 • piłka siatkowa dla dziewcząt
 • piłka siatkowa dla chłopców
 • nauka tańca
 • doskonalenie umiejętności i elementów taktycznych w piłce koszykowej
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla młodzieży z oznaczoną grupą korekcyjną
 • doskonalenie technik pływania

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • Środowisko naturalne w procesie gospodarowania
 • Przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy
 • Zarządzanie firmą
 • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym kraju

 "Bądź aktywny w czasie wolnym"- rok 2007

 Zespół Szkół nr 3 w Wadowicach im. Ks. Józefa Tischnera realizował w dniach od 3 września do 14 grudnia 2007r. program "Bądź aktywny w czasie wolnym" - w ramach "Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku". 

Formy realizacji programu

Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności 

Rodzaj zajęć

Przedmiotowe koła zainteresowań:

 • j. polski
 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • j. francuski
 • matematyka
 • historia
 • wos
 • geografia
 • biologia
 • przedmioty gastronomiczne
 • przedmioty ekonomiczne
 • SKS

Nauka pływania Praca z uczniem zdolnym

Przewidywana liczba uczniów objętych wsparciem:

 • poznawanie małej ojczyzny - kuchnia regionalna
 • z ochroną przyrody za pan brat - warsztaty proekologiczne
 • zajęcia teatralne - Klub Miłośników Sztuki
 • projektowanie stron www z użyciem technik multimedialnych
 • rejestracja wydarzeń szkolnych i prowadzenie multimedialnej kroniki
 • przygotowanie tras wędrówek po małej ojczyźnie
 • kółko filozoficzne (szerzenie filozofii patrona szkoły i umiejętności identyfikacji z wartościami życia)

Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierające rozwój ucznia:

 • zajęcia "Poznajemy siebie, czyli jacy jesteśmy" - w ramach przeciwdziałania agresji dla klas pierwszych
 • zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla klas drugich
 • zajęcia z zakresu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze:

 • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z:
  • j. polskiego
  • matematyki
  • j. angielskiego
  • j. niemieckiego
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego z:
  • przedmiotów ekonomicznych
  • przedmiotów gastronomicznych
  • zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas zawodowych (2k, 3p)
 • wyrównywanie różnic w poziomie wiedzy i umiejętności wynikających z uczęszczania do różnych szkół gimnazjalnych:
  • j. polski
  • elementarz matematyczny

Zajęcia o charakterze sportowo - rekreacyjnym:

 • klub chirliderek
 • piłka siatkowa

Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej:

 • edukacja ku kreatywności
 • koło przedsiębiorczości
 • kształcenie języków obcych w ramach zajęć "Zanim wyjedziesz do pracy w Europie":
  • j. angielski
  • j. niemiecki

Projekt "Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupę docelową stanowić będą uczniowie rozpoczynający naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2010/11.

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki