70

W 2014r. Zespół Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach przystąpił do projektu "Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła promująca Bezpieczeństwo" .

Ukoronowaniem działań podejmowanych w ramach realizacji projektu było otrzymanie z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty certyfikatu "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". Certyfikat  przyznawany jest  przez po wnikliwej, zgodnej z regulaminem, ocenie stopnia realizacji Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  przez placówkę.

Zgodnie z procedurą certyfikat przyznawany jest na dwa lata, a po upływie tego czasu placówka może podjąć starania o przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat. Zespół Szkół nr 3, jako szkoła dbająca o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, przystąpiła do procedury, pozyskując do współpracy nowych partnerów, których zadaniem jest wspieranie działań szkoły, służących poprawie, wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa uczniów, zarówno na terenie szkoły, ale także w drodze na zajęcia lekcyjne. W roku 2015/16 do grona partnerów dołączyli: Bank Zachodni WBK, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Centrum Profilaktyki Społecznej. Podobnie jak w poprzedniej edycji aktywnymi partnerami pozostają także Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Starostwo Powiatowe oraz Rada Rodziców. 

IMG 4835

13.10.2016r. podczas Powiatowego Święta Edukacji Narodowej odbyło się uroczyste wręcze nie certyfikatu przez Komendanta Komendy Powiatowej Policji Dyrektorowi Szkoły pani Jolancie Satławie. Certyfikat przyznany został na 5 lat, a po upływie tego czasu placówka może starać się o tytuł Lidera  Projektu.

Certyfikat ma charakter honorowy. Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest wzorowany na doświadczeniach z Holandii.  Głównym celem projektu jest opracowanie jednego mechanizmu scalającego wszystkie programy tworzone przez różne instytucje tj. szkoły, samorządy, instytucje państwowe w celu poprawy bezpieczeństwa także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszeniu poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.

W swym pierwszym etapie, projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa był realizowany eksperymentalnie, jako projekt centralny – koordynowany przez Komendę Główną Policji. Nie nosił on wtedy obecnej nazwy. Funkcjonował, jako „Platforma bilateralna współpracy Polska – Holandia”. Wybrano wtedy cztery miasta do jego realizacji z terenu całej Polski – Łowicz, Pabianice, Olkusz i Suchą Beskidzką.

IMG 4841

Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie wszystkich partnerów. Partnerzy współpracujący z placówkami oświatowymi:  Samorządy lokalne, Kuratorium Oświaty, Straż Miejska / Straż Gminna, Policjanci z Komendy Powiatowej Policji / Komenda Miejska Policji / Komisariat Policji , Uczelnie wyższe, Samorządy studenckie, Rady dzielnic, Spółdzielnie mieszkaniowe  itp.

Ocena stopnia realizacji wszystkich zadań związanych ze Zintegrowaną Polityką Bezpieczeństwa prowadzona jest dwutorowo. Pierwszy etap odbywa się na poziomie placówki oświatowej, która dokonuje oceny efektywności podejmowanych działań. Drugi etap odbywa się w trakcie audytu przed certyfikacyjnego.

Pozytywnym osiągnięciem projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa  jest wzrost świadomości dotyczącej bezpieczeństwa wśród społeczeństwa. Przemawia za tym także liczba placówek przystępujących do projektu oraz partnerów wspierających je w tych działaniach. Dodatkowo tworzy się ciągłość działań profilaktycznych – począwszy od szkoły podstawowej do uczelni wyższej włącznie. W placówkach oświatowych prowadzone są dodatkowe zajęcia, które wcześniej nie były uwzględniane w programach profilaktycznych. Przeprowadzono także inwestycje związane z infrastrukturą wewnętrzną, jak i zewnętrzną, poprawiające bezpieczeństwo, a związane z projektowaniem bezpiecznych przestrzeni.

 

Aktualności szkolne

Ważne ogłoszenie

bip

tablica malopolska

  ■    Plan lekcji (od 2 maja 2017)

Przydatne linki